AUTO

ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് ഹാർലി ഡേവിഡ്‌സണുമായി കൈ കോര്‍ത്തു

28 Oct 2020

ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബിസിനസ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചു, എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നും ഒരു പ്രാദേശിക നിർമ്മാതാക്കളുമായി ഒരു കരാർ പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്നും അവസാന റിപ്പോർട്ടിൽ ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്, മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പുമായിട്ടാണ് അമേരിക്കൻ ഇരുചക്ര വാഹന ഭീമൻ കൈ കോർത്തിരിക്കുന്നത്. ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ ഹരിയാനയിലെ പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടി ഇന്ത്യയിൽ പൂർണമായും തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബിസിനസ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കാം, പക്ഷേ അമേരിക്കൻ ഐതിഹാസത്തിന്റെ ആരാധകർക്ക് ഇവയെല്ലാം മോശം വാർത്തയല്ല. രണ്ട് കമ്പനികളും തമ്മിൽ കരാറുണ്ടാക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ ഡീലർഷിപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കുമോയെന്ന് ഹീറോയുടെ പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഹീറോ മോട്ടോർകോർപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ വിൽക്കുകയും സേവനം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അതിൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്നു. ഹാർലിയുടെ ആക്‌സസറികളുടെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഒരു വലിയ നിരയുണ്ട്, ഇതും ഇന്ത്യയിൽ ഹീറോ റീട്ടെയിൽ ചെയ്യും. ബ്രാൻഡ് എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്, ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ ഡീലർഷിപ്പുകളും ഹീറോയുടെ നിലവിലുള്ള ഡീലർമാർ എന്നിവരിലൂടെയായിരിക്കും വിൽപ്പന എന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. പ്രാദേശിക ഹീറോ ഡീലർഷിപ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ഒരു ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ ഫാറ്റ്ബോയിയുമായി തിരിച്ചിറങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ലെങ്കിലും, അമേരിക്കൻ ബ്രാൻഡിന്റെ ലോഗോയുള്ള ചില രസകരമായ ആക്‌സസറികൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ബജാജ്, ടിവിഎസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ വിദേശ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ബ്രാൻഡുകളുമായി പങ്കാളിത്തമുണ്ട്, ഇത് പാർട്ടിയിലേക്ക് വൈകിയാണെങ്കിലും ഹീറോയും ഒടുവിൽ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്.പുതിയ ലൈസൻസിംഗ് കരാർ പ്രകാരം ഹീറോ ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ ബ്രാൻഡിന് കീഴിലുള്ള പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിളുകളുടെ ഒരു ശ്രേണി വികസിപ്പിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ പത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും, ടിവിഎസിനും ബജാജിനും ഇതിനകമുള്ളതുപോലെ, ഈ ഭാവി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നും ഹീറോയ്ക്ക് സ്വന്തമായി മോഡൽ ലൈനുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് വർഷത്തെക്കെങ്കിലും സംയോജിതമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ചെറിയ ശേഷിയുള്ള ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ മോഡലുകൾ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല, പക്ഷേ ഒരു നല്ല വാർത്ത ബ്രാൻഡിന് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതും നിലവിലുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കുമെന്നതാണ്. 

Opinion

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story