ECONOMY

കേരളാ ബജറ്റ് 2021: വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് 300 കോടി അനുവദിച്ചു; പദ്ധതി 2022ൽ യാഥാര്ഥ്യമാകും

Newage News

15 Jan 2021

തിരുവനന്തപുരം: വയനാട്ടുകാരുടെ ദീര്ഘകാല അഭിലാഷമായ മെഡിക്കല് കോളേജ് 2021-22ല് യാഥാര്ഥ്യമാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. ഇതിനായി കിഫ്ബിയില് നിന്ന് 300 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പുതിയ മെഡിക്കല് കോളേജിന്റെ ഭാഗമായി സിക്കിള് സെല് അനീമിയ തുടങ്ങിയ ജനിതക രോഗങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹിമോഗ്ലോബിനോപ്പതി റിസര്ച്ച് ആന്ഡ് കെയര് സെന്റര് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

വയനാടിനായി നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ബജറ്റില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രാന്ഡ് കാപ്പിപ്പൊടി പത്തു ശതമാനമാണ് കാപ്പിക്കുരുവിന് വിലയായി കാപ്പി കര്ഷര്കര്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കാപ്പിപ്പൊടി ബ്രാന്ഡ് ചെയ്ത് വില്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്നോ നാലോ വര്ഷം കൊണ്ട് അനുപാതം ഗണ്യമായി ഉയര്ത്താന് കഴിഞ്ഞാല് വയനാട്ടിലെ കര്ഷകരുടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാകും. കാപ്പി ബ്രാന്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കാര്ബണ് ന്യൂട്രല് പദ്ധതി വയനാടിനെ സഹായിക്കും.

ഇപ്പോള് ജില്ലയിലെ കാര്ബണ് എമിഷന് 15 ലക്ഷം ടണ്ണാണ്. ഇതില് 13 ലക്ഷം ടണ് ആഗിരണം ചെയ്യാന് നിലവിലുളള മരങ്ങള്ക്ക് കഴിയും. കാര്ബണ് കുറയ്ക്കാനുളള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി 6500 ഹെക്ടര് ഭൂമിയില് മുളയും 70 ലക്ഷം മരങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം. മരം നല്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ട്രീ ബാങ്കിങ് പദ്ധതിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജൈവ വൈവിധ്യം വര്ധിക്കും എക്കോ ടൂറിസത്തിന് ഇത് സഹായകമാകും.

വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് നൂറുകോടിയില്പ്പരം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടിക വര്ഗ സ്ത്രീകള്ക്ക് തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 25 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കും. കിഫ്ബിയില് നിന്ന് വിവിധ പദ്ധതികള്ക്കായി 941 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തുരങ്കപാതയുടെ പാരിസ്ഥതിക വിലയിരുത്തല് കഴിഞ്ഞാല് നിര്മാണം ആരംഭിക്കും. വയനാട്-ബന്ദിപ്പൂര് എലവേറ്റഡ് ഹൈവേക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചാല് അതിന്റെ ചെലവിന്റെ ഒരു ഭാഗം കേരളം വഹിക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ട്രൈബല് വിദ്യാര്ഥികള്ക്കായി പഴശ്ശി ട്രൈബല് കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story

BIG BREAKING: മറൈൻഡ്രൈവിൽ അബാദ്, ഡിഡി, പുർവ, പ്രെസ്‌റ്റീജ്... തേവരയിൽ ചക്കൊളാസ്, മേത്തർ, സ്‌കൈലൈൻ... KCZMAയുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണിയിൽ കൊച്ചിയിലെ കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ; മരട് ഫ്ലാറ്റ് കേസ് വിധി സംസ്ഥാനത്ത് റിയാൽറ്റി മേഖലയുടെ അടിവേരിളക്കുമെന്ന ഭീതി ശക്തം
ചികിത്സാരീതികൾ മെച്ചപ്പെട്ടു, ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി; രാജ്യത്ത് കാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പ്രതിവർഷമുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച രണ്ടക്കത്തിൽത്തന്നെ, കാൻസറിനെതിരെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രതിരോധം സ്വീകരിക്കുന്നവർ കുറവെന്നും റിപ്പോർട്ട്
വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കി ക്രൂയിസ് ടൂറിസം; കേരളത്തിലേക്ക് ഈ സീസണില്‍ എത്തിയത് 26 ആഡംബര കപ്പലുകളും 35000ല്‍ ഏറെ സ‌ഞ്ചാരികളും, കൊച്ചിന്‍ പോര്‍ട്ട് ട്രസ്റ്റിന് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ