FINANCE

കൊറോണക്കാലത്ത് ദിവസനവേതനക്കാർക്കായി ഫണ്ട് റെയ്‍സിംഗുമായി മിലാപ്

Newage News

26 Mar 2020

കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാൻ 21 ദിന ലോക്ക് ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ  സമൂഹത്തിലെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ദിവസവേദനക്കാർക്കും ദരിദ്രർക്കുമായി ഫണ്ട് റെയ്‍സിംഗുമായി ക്രൌഡ് ഫണ്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്‍ഫോം മിലാപ്പ്. കോവിഡ് 19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൌഡ് ഫണ്ടിംഗിനായി മിലാപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക പേജും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റുപാടുമുള്ള ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മിലാപ്പിൽ ഫണ്ട് റെയ്‍സിംഗ് നടത്താമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ നടത്തുന്ന ഫണ്ട് റെയ്‍സിംഗുകൾക്ക് മിലാപ്പ് പ്ലാറ്റ്‍ഫോം ഫീസൊന്നും ഈടാക്കില്ലെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഡോക്ടർമാർ, നേഴ്‍സുമാർ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കായും ഫണ്ട് റെയ്‍സിംഗ് നടത്താനുള്ള അവസരമുണ്ടെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

അശരണരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായമെത്തിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ക്രൌഡ്ഫണ്ടിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിന് എതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകാനുള്ള ഫണ്ടുകൾ കണ്ടെത്താനും ഈ പ്ലാറ്റ്‍ഫോം ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാവർക്കും സഹായം ആവശ്യമായ ഈ വിഷമസന്ധിയിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ സഹായിക്കാനൊരു മുഖാന്തരം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ആളുകളുടെ ജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്താൻ ഒരുപാട് കാലമെടുക്കും, ഈ അവസരത്തിൽ ചെറിയൊരു കാരുണ്യം പോലും വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും' - മിലാപ്പ് സഹസ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ മയൂഖ് ചൌധരി പറഞ്ഞു.

“പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുടെയും മറ്റും സമയത്ത് ഞങ്ങൾ  സമൂഹത്തിനൊപ്പമാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്തവണയും അങ്ങനെ തന്നെ. ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ, ഭൌതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകരുമ്പോഴും ഔദാര്യം അനിയന്ത്രിതമായി ഒഴുകുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കാനാകും. പൗരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശ്വസനീയവും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതുമായ ധനസമാഹരണ സംരംഭങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഡോണർമാരെ ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, 2000 ഓളം ആളുകളാണ് ധനസമാഹരണക്കാരെ പിന്തുണച്ചത്, ഇത് ഓരോ നിമിഷവും കൂടി വരികയാണ്. ഈ വ്യാപ്തിയിലുള്ളൊരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക എന്നതാണ്, അതിനായി മിലാപ്പിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി നിരക്കൊന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല” - അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രാഥമികമായി വ്യക്തിഗത മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ മിലാപ് ഇതുവരെ 40,000+ ദാതാക്കളിൽ നിന്ന് 10 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു. പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഇന്ത്യയിലെ കോസുകൾക്ക് മാത്രമേ പിന്തുണ നൽകാനാകൂവെങ്കിലും, ധനസമാഹരണക്കാർക്ക് എവിടെ നിന്നും സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും.

പങ്കെടുക്കാൻ 3 മാർഗങ്ങളുണ്ട്

1. Milaap.org/covid19 ൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാമ്പെയ്നുകൾക്ക് സംഭാവന നൽകുക

2. പ്രതിസന്ധിയിലായ ഒരാൾക്കായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫണ്ട് ശേഖരണം ആരംഭിക്കുക. അത് ഒരു വ്യക്തിയാകാം (ഉദാ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടു സഹായിയോ ഓഫീസ് സഹപ്രവർത്തകരോ ആകാം) അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ഒരു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനാകാം (ഉദാ. പ്രാദേശിക റെസ്റ്റോറന്റ്, സ്കൂൾ ഭക്ഷണ പരിപാടി). സംഭാവന ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരെയും അയൽക്കാരെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും അണിനിരത്തുക. ധനസമാഹരണം സൌജന്യമാണ് - സംഭാവനകൾക്ക് നിരക്കുകളൊന്നും ഈടാക്കില്ല.

3. പ്രചോദിതരായി നിങ്ങളുടെ സർക്കിളിലുള്ള (കുടുംബം / അയൽക്കാർ) ഒരു ദുർബല കുടുംബത്തെ നേരിട്ട് സഹായിക്കുക.

Opinion

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story