TECHNOLOGY

സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കു രാജ്യത്ത് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ മോദി സർക്കാർ; ഐഡന്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ നീക്കം തുടങ്ങി

Newage News

20 Jan 2020

സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ ഫെയ്‌സ്ബുക്, വാട്‌സാപ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ട്വിറ്റർ, ടിക് ടോക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് രാജ്യത്ത് ശക്തമായ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ് മോദി സർക്കാർ. സോഷ്യല്‍മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഐഡന്റിറ്റി-വെരിഫിക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ മോദി സർക്കാർ നീക്കം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. വ്യാജ വാർത്തകൾ, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഉള്ളടക്കം, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ, വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾ, വ്യക്തികളെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന ലിംഗഭേദം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സോഷ്യൽമീഡിയ വെരിഫിക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കുക.

നിലവിൽ ഇത് ഐടി മന്ത്രാലയം തയാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാം. അത് ഉടൻ തന്നെ നിയമായി പുറത്തിറങ്ങാം. ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇത് നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന് അയച്ചുവെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്.

തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ, ലിംഗ പക്ഷപാതപരമായ വീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഐടി മന്ത്രാലയം തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽമീഡിയ അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കേണ്ടത് പരിഗണിക്കുന്നതിനായുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങൾ നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഐടി മന്ത്രാലയം വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടുകൾ ‘സ്വമേധയാ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കൽ’ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഡേറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ലിന്റെ ഭാഗമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള മാർ‌ഗ്ഗമായി ബില്ലിൽ‌ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾ‌ക്കും പൊതുവായി ദൃശ്യമാകുന്ന ബയോമെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ‌ ഫിസിക്കൽ‌ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് സമാനമായ പരിശോധനയുടെ ദൃശ്യവും ദൃശ്യപരവുമായ അടയാളം നൽകണം എന്നതാണ്.

ഇത് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെയ്സ്ബുക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ട്വിറ്റർ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിലവിലുള്ള സ്ഥിരീകരിച്ച അക്കൗണ്ടുകൾ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടിവരും. ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ട് പരിശോധനയ്ക്കായി സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികളുടെ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ വികസിപ്പിക്കേണ്ടിവരും.

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story

കേരളത്തിലെ ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പുത്തൻ തരംഗമായി ജിഎഫ്ആർജി വീടുകൾ, ചെലവിലെ ലാഭവും നിർമ്മാണത്തിലെ മിന്നൽവേഗവും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേട്ടമാകുന്നു, പ്രളയം മലയാളിയുടെ പരമ്പരാഗത നിർമ്മാണ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ