LAUNCHPAD

ജിയോ ജിഗാ ഫൈബര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു; 700 രൂപയ്ക്ക് ഇന്റർനെറ്റും ടിവിയും ഫോൺ കണക്ഷനും, സേവനങ്ങള്‍ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് മുതൽ

12 Aug 2019

ന്യൂഏജ് ന്യൂസ്, മുംബൈ: റിലയന്സ് ജിയോ ഗിഗാഫൈബര് സേവനമാരംഭിക്കുന്നു. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് ഗിഗാഫൈബര് എത്തുന്നത്. റിലയൻസ് ജിയോയുടെ മൂന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് മുതൽ ജിയോ ഫൈബർ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ സേവനം ആരംഭിക്കും.

2016 ല് തുടങ്ങിയ ബീറ്റാ പരീക്ഷണങ്ങള്ക്ക് വിരാമമിട്ടാണ് ജിയോ ഗിഗാഫൈബര് ഇന്ത്യന് ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഗിഗാഫൈബര് ബ്രോഡ്ബാന്ഡ് സേവനങ്ങള്ക്കായി 1.5 കോടി രജിസ്ട്രേഷനുകളാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ട് കോടി വീടുകളിലേക്കും ഒന്നര കോടി വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും സേവനം ലഭ്യമാക്കാനാണ് ജിയോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവില് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്& 50 ലക്ഷം വീടുകളില് ഗിഗാഫൈബര് സേവനം നല്കുന്നുണ്ട്.

സെക്കന്റില് ഒരു ജിബി വരെ വേഗതയിലുള്ള ബ്രോഡ്ബാന്റ് സേവനം, അധിക ചിലവില്ലാതെ ലാന്റ് ലൈന് സേവനം, അള്ട്രാ എച്ച്ഡി വിനോദം, വിര്ച്വല് റിയാലിറ്റി ഉള്ളടക്കങ്ങള്, മള്ടി പാര്ട്ടി വീഡിയോ കോണ്ഫറന്സിങ്, ശബ്ദനിയന്ത്രിതമായ വിര്ച്വല് അസിസ്റ്റന്റ്, ഗെയിമിങ്, വീട് സുരക്ഷ, സ്മാര്ട് ഹോം സേവനങ്ങള് തുടങ്ങിയവ ജിയോ ഹോം ബ്രോഡ് ബാന്ഡ് സേവനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാവും.

ജിയോ ഫൈബര് വഴി ടെലിവിഷന് സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാവും. ഹാത്ത് വേ, ഡെന് പോലുള്ള മുന്നിര കേബിള് ഓപ്പറേറ്റര് സേവനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത റിലയന്സ്. ഈ സേവനങ്ങള്ക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രാദേശിക കേബിള് ഓപ്പറേറ്റര്മാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ടെലിവിഷന് സേവനങ്ങള്ഉപയോക്താക്കളിലെത്തിക്കുക.

ഡിടിഎച്ച് സേവനങ്ങളേക്കാള് മികച്ച സൗകര്യങ്ങളോടെ പ്രാദേശിക കേബിള് ഓപ്പറേറ്റര്മാര്ക്ക് സേവനങ്ങള് നല്കാനാവുമെന്ന് മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു.ടെലിവിഷന് സേവനങ്ങള്ക്കും മറ്റുമായി വിവിധ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള 4കെ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സും ജിയോ അവതരിപ്പിച്ചു.

  

ചിലവ്

ജിയോ ഫൈബര് സേവനങ്ങള്ക്ക് പ്രതിമാസം 700 രൂപമുതല് 10,000 രൂപ വരെയാവും ചിലവ്. ജിയോ ഫൈബര് കണക്ഷനുകള് എടുക്കുന്നവര്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെവിടെയും സൗജന്യമായി ഫോണ് വിളിക്കാനാവും. ഇത് കൂടാതെ 500 രൂപയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കോളിങ് ഓഫറും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്ക, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ഫോൺവിളിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും.

  

വേഗത

ജിയോ ഫൈർ സേവനങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡിൽ 90എംബിയോളം വേഗതയുണ്ടാവും

ജിയോഫൈബറിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്ലാനുകൾക്ക് സെക്കന്റിൽ 100 എംബി വേഗതയാണുണ്ടാവുക

  

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 4കെ ടിവി യും സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സും സൗജന്യമായി

ജിയോഫൈബറിന്റെ വാര്ഷിക പ്ലാന് എടുക്കുന്നവര്ക്ക് വെല്ക്കം ഓഫര് ആയി എച്ച്ഡി എല്ഇഡി ടിവിയും, 4കെ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.


വീട്ടിലിരുന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ കാണാം

ജിയോ ഫൈബര് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് പുതിയ സിനിമകള് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ കാണാന് സാധിക്കും. ഇതിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന ജിയോ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ സേവനം 2020 ഓടെ ആരംഭിക്കും.


ടിവിയിലൂടെ വീഡിയോകോൾ

തടസമില്ലാത്ത വീഡിയോ കോളിങ് സൗകര്യവും ജിയോ ഫൈബർ ഒരുക്കുന്നു. വീട്ടിലിരുന്നും ഓഫീസിലിരുന്നും വീഡിയോകോൾ ചെയ്യാനും ഒന്നിലധികം ആളുകളുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ചെയ്യാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും. വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഒരുക്കുന്നതിനായി വരുന്ന വലിയ ചിലവ് ഇതുവഴി കുറയ്ക്കാനാവുമെന്ന് ജിയോ പറയുന്നു.

4കെ ഗെയിമിങ്, ഷോപ്പിങ്, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്ക്കും ജിയോ ഫൈബര് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിന്തുണയും ജിയോ ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇവിെട േപാസ്റ്റ� െചയ്യ�ന്ന അഭി്രപായങ്ങൾ ന�ൂഏജിന്േറതല�ാ. വായനക്കാരുെട അഭി്രപായങ്ങള് വായനക്കാരുേടതു മാ്രതമാണ് . േക്രന്ദ സർക്കാരിന്െറഐടി നയ്രപകാരം വ�ക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ�ംഎന്നിവയ്െക്കതിരായി അധിേക്ഷപങ്ങള�ംഅ�ീല പദ്രപേയാഗങ്ങള�ം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് . ഇത്തരംഅഭി്രപായ ്രപകടനത്തിന് നിയമനടപടി ൈകെക്കാള്ള�ന്നതാണ്.


Related News


Special Story